Ekologisk odling

Odling är grunden för vår livsmedelsförsörjning. Ekologiska grönsaker odlas utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
I ekologisk odling används inte konstgödsel utan djurgödsel och gröngödsling/vall. Gröngödsling innebär odling av baljväxter (t ex klöver) som fångar luftens kväve.
Med bördig levande jord, en bra växtföljd, lagom mycket näring och tillräcklig tillgång på vatten kan man undvika många problem med skadedjur och sjukdomar. Det gäller också att gynna skadedjurens naturliga fiender i och runt om odlingsmarken och att välja växtsorter som har god motståndskraft samt friskt utsäde. Biologiskt växtskydd innebär att man vid bekämpning av skadedjur använder skadedjurens naturliga fiender, såsom insekter, svampar, bakterier eller nematoder.

I ekologiskt lantbruk används inte kemiska bekämpningsmedel då medlen skadar människor och djur och hela ekosystem. Många medel har också efter hand förbjudits för att de visat sig vara cancerframkallande eller medföra andra risker. Bekämpningsmedlen skadar även andra arter i naturen än dem som man vill bekämpa. Bin och andra pollinerande insekter förgiftas när man bekämpar bladlöss. Medlen är också skadliga för många arter på ett indirekt sätt. Vid kemisk ogräsbekämpning dör många växter. Då minskar pollen och frö som ger föda och skydd åt insekter. När insekterna minskar, minskar födan för fåglar och grodor. De kemiska bekämpningsmedlen är en viktig orsak till att den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet minskar. Både antalet arter och mängden individer inom varje art minskar. De kemiska bekämpningsmedlen påverkar hela ekosystem negativt. De dödar vissa vattenlevande organismer som lever på alger. Det ökar alg- blomningen av giftiga blågröna alger i åar och sjöar.

På senare år har man hittat rester av kemiska bekämpningsmedel i grundvatten, framför allt i södra Sverige. Men Sveriges Lantbruksuniversitet har också hittat spår av ett 50-tal olika bekämpningsmedel i ytvatten, grundvatten och brunnar över hela Sverige.
Även i maten hittar man rester av bekämpningsmedel. Nästan hälften av proverna på frukt och grönsaker innehåller rester. Livsmedel som producerats i Sverige innehåller dock vanligtvis mindre rester än importerade.

I Sverige finns ett riksdagsbeslut om att minska gifterna i jordbruket. Från mitten av 80-talet minskade också användningen stadigt fram till mitten av 90-talet. Men de mål som sattes upp har inte nåtts. I stället har användningen ökat igen de senaste åren.
Ungefär halva Sveriges åkerareal besprutas med kemiska bekämpningsmedel. Antalet besprutningar varierar mellan ungefär en och 12 gånger beroende på gröda.
I hemträdgårdarna sprutas det också mycket kemiska bekämpningsmedel mot t.ex. ogräs och mossa. Nästan en femtedel av de kemiska bekämpningsmedlen används i villaträdgårdarna.

Ungefär 700 olika bekämpningsmedel används i världen idag. I Sverige är 140 olika medel tillåtna..
Sverige använder mindre bekämpningsmedel än övriga europeiska länder. Här används också medel som är mer lätt-nedbrytbara och mindre skadliga. Men även om Sverige och andra västländer förbjudit många av de farligaste bekämpningsmedlen tillverkas och säljs de fortfarande i tredje världen. Bara från USA skeppas varje dag, sju ton bekämpningsmedel till länder i tredje världen.

Enligt FNs organ för jordbruk och livsmedel, FAO beräknar man att ungefär 20 – 25 miljoner människor skadas varje år av kemiska bekämpningsmedel och cirka 220 000 människor dör av skadorna.

I ekologisk odling används inte kemiska bekämpningsmedel för att:

  • De är farliga för människor att hantera
  • De dödar nyttiga insekter och andra organismer
  • De minskar den biologiska mångfalden
  • Det finns ofta rester kvar i livsmedel
  • Det hittas mer och mer rester i vårt dricksvatten
  • Vi vet för lite om hur människor, djur och natur påverkas av gifterna på lång sikt
  • Många människor förgiftas i tredje världen
  • Det går att odla mat utan kemiska bekämpningsmedel

Källa: KRAV Ekonomisk förening

Vill du veta mer om ekologisk odling besök då gärna http://www.krav.se/